Umowa kredytu hipotecznego BPH (obecnie Pekao S.A.) z 2005 r. uznana za nieważną

W dniu 16 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny (SSO Renata Bochenek-Bielecka) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 2132/23, w którym:

I. ustala, że umowa kredytu hipotecznego z 26 października 2005 r. zawarta między poprzednikiem prawnym pozwanego a powodami jest nieważna,

II. zasądza od pozwanego Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 186.731,03 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 38.054,76 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd uwzględnił w całości żądanie powodów, uznając że postanowienia dotyczące klauzul przeliczeniowych zawarte w umowie są wobec nich bezskuteczne. Działalność gospodarcza prowadzona przez powoda nie była związana w żaden sposób z celem kredytowania (cel mieszkaniowy). Powodom przysługuje więc status konsumenta. Powodowie nie zostali należycie poinformowani o skali i o istocie ryzyka, które polega nie tylko na możliwości wzrostu raty, ale też wzrostu całego salda zadłużenia (kapitał kredytu). Postanowienia abuzywne nie mogą być zastąpione żadnym innym uregulowaniem, wobec czego należało stwierdzić upadek umowy w całości. Sąd zasądził całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego pozwanemu w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez pozwanego.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi radca prawny Jakub Strojewski.

Postępowanie w I instancji trwało 9 miesięcy.