Umowa kredytu denominowanego zawarta z d. Bankiem Nordea we wrześniu 2008 r. nieważna

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4302/21 wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z września 2008 r. jest nieważna i zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców ponad 673 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty doręczenia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna z uwagi na bezskuteczność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych i brak możliwości uzupełnienia umowy przepisem o charakterze dyspozytywnym. Sąd stwierdził również, iż nie ma racji pozwany, zdaniem którego po wyeliminowaniu z umowy klauzul waloryzacyjnych możliwe jest kontynuowanie kredytu denominowanego jako kredytu czysto walutowego, m. in. dlatego, że umowa przewidywała spełnienie świadczeń w walucie polskiej (wypłata i spłata kredytu), a bank wypłacił powodom kredyt w złotych polskich.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Jakub Strojewski

Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy.