Umowa kredytu dawnego GE Money Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Wojciech Włosiński; XV C 887/20) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A.:

1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. indeksowanego do CHF jest nieważna;

2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 57.086,36 PLN, kwotę 58.300,82 CHF oraz kwotę 1.670,35 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 maja 2020 r. do dnia zapłaty.

3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania w kwocie 11.834,00 zł.

W ocenie Sądu zawarta umowa jest nieważna bowiem zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne, których zgodnie z prawodawstwem polskim nie można zastąpić innymi przepisami dyspozytywnymi, a bez tych postanowień umowa nie może być dalej wykonywana. Nadto Sąd nie tylko wskazał na naruszenie przepisów prawa (art. 69 ustawy prawo bankowe, art. 385(1) kc), ale również na naruszenie zasad współżycia społecznego, jako, że bank jednostronnie, w oparciu o nieobiektywne kryteria mógł dowolnie kształtować zobowiązanie kredytobiorców. Wyliczenia oparte o spready i tabele kursowe także zabezpieczały bank przed ryzykiem kursowym, gdzie ryzyko to po stronie kredytobiorców było niczym nieograniczone.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański, adwokat Dominika Helios oraz adwokat Fabian Orłowski.