Umowa kredytu d. FORTIS Bank Polska S.A. ważna, ponieważ jest kredytem walutowym

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6584/22 (SSO Henryk Walczewski) przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.:

I. oddalił powództwo o ustalenie;

II. oddalił powództwo o zapłatę;

III. zasądził od powodów na rzecz pozwanego kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

Zdaniem sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ sporna umowa kredytu (dawnego FORTIS Bank Polska S.A. z 2007 r.) w sposób jasny i jednoznaczny wskazuje na to, że jest umową kredytu walutowego. W ocenie sądu umowa wskazuje bowiem, że kwota kredytu jest wyrażona w CHF oraz że spłata kredytu dokonywana jest na rachunek prowadzony w walucie CHF. Skoro więc kwotę kredytu wskazano w walucie obcej, a jego spłata również jest możliwa w walucie obcej, to taki kredyt jest kredytem walutowym.

Skoro zaś kredytobiorcy początkowo dokonywali spłat kredytu bezpośrednio w PLN, mimo możliwości dokonywania spłat bezpośrednio w CHF, to oznacza to, że spłaty kredytu były dokonywane wbrew postanowieniom umownym.

Postępowanie w I instancji trwało 14 miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka i r. pr. Grzegorz Godzina.