Umowa Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 186/20 (SSO Agnieszka Piotrowska):

I. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku S.A. jest nieważna;

II. oddalił powództwo o zapłatę (z uwagi na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia);

III. zasądził od Santander Bank Polska S.A. kwotę 500 zł na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie, które odsyłają do kursów CHF z tabeli banku są abuzywne. Mechanizm ustalania kursów nie został ujawniony w umowie, więc bank miał w tym zakresie pełną swobodę.

W ocenie sądu bez tych klauzul umowa nie może dalej funkcjonować, dlatego należy stwierdzić nieważność całej umowy.W zakresie roszczenia o zapłatę, sąd uwzględnił zarzut potrącenia zgłoszony przez bank na etapie postępowania sądowego. Suma zapłaconych rat kredytu była niższa, niż kwota udostępnionego kredytu, więc sąd w tym zakresie oddalił powództwo.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.