Umowa Getin Noble Bank uznana za nieważną!

W dniu 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 1371/20) , wydał wyrok, w którym:

I. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w restrukturyzacji na rzecz powodów łącznie kwotę 354.605,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ocenie Sądu, pomimo spłacenia przez powodów kredytu w całości, zwrot nienależnego świadczenia musi się opierać na analizie prawnej umowy, która wiązała strony pod kątem czy była to umowa ważna czy nieważna. Zdaniem Sądu powodowie są konsumentami co obliguje Sąd do zastosowania do badania ważności umowy przepisów Dyrektywny 93/13/EWG. Sąd stwierdził, że umowa, która łączyła strony była oparta na wzorze, nie była negocjowana co oznacza, że powodowie nie mieli rzeczywistego wpływu na kształtowanie zapisów tej umowy. Sąd stwierdził ponadto, że doszło do naruszenia dobrych obyczajów oraz rażącego naruszenia interesów powodów, gdyż świadczy o tym nierówne rozłożenie praw i obowiązków w umowie oraz nieograniczone ryzyko kursowe. Sąd stwierdził również, że po wyeliminowaniu z umowy spornych postanowień umowy nie może ona dalej obowiązywać. 

Z powyższych powodów zdaniem Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.