Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A.!

W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska, sygn. akt I ACa 751/22) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 maja 2022 r. (sygn. akt I C 2567/20) w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu.

Na etapie postępowania apelacyjnego bank złożył oświadczenie o potrąceniu spłat dokonanych przez kredytobiorcę z kwotą faktycznie wypłaconego kredytu, które sąd uznał za skuteczne. Z tego względu Sąd oddalił powództwo o zapłatę.

Kosztami zastępstwa procesowego Sąd w całości obciążył pozwany bank.

W motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że stronie powodowej należy się zwrot kosztów postępowania w całości. Na powyższe nie wpływa fakt, że sąd oddalił powództwo o zapłatę, gdyż w momencie wytoczenia powództwa istniały podstawy do dochodzenia kwoty w wysokości przez powoda wskazanej, ale z uwagi na zdarzenie materialnoprawne w toku postępowania (oświadczenie o potrąceniu banku), roszczenie o zapłatę wygasło.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.