Umowa Getin nieważna

11 lutego 2022 SO w Warszawie (sygn. I C 242/21, poprzednia sygnatura XXV C 2031/19) w składzie SSR del. Anna Lipińska wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że umowa z lipca 2007 roku zawarta z Getin Bank jest nieważna,

2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 257.041,27 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1.10.2019 r. do dnia zapłaty,

3. zasądził kwotę 11.902,00 PLN jako zwrot kosztów postępowania, w tym 10.800,00 PLN jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Na samym wstępie Sąd odniósł się do podniesionego zarzutu zatrzymania. Sąd uznał, iż rzeczona umowa kredytu nie może być uznana za umowę wzajemną. Ponadto, zgodnie z argumentacją strony powodowej Sąd uznał, że strona, która skonstruowała umowę w sposób wadliwy, nie może w sposób skuteczny zgłosić zarzutu zatrzymania, gdyż byłoby to sprzeczne ze społeczno-gospodarczym znaczeniem tego prawa.Co do meritum Sąd doszedł do wniosku, że po wyeliminowaniu abuzywnych klauzul indeksacyjnych, utrzymanie umowy nie jest możliwe. Wobec tego, umowa została uznana za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Bielecki.