Umowa Getin Banku z marca 2008 r. nieważna

W dniu 15 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Dalba – Sobczyńska; XXVIII C 4640/21), wydał wyrok, w którym:

1.       Ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF z dnia (…) marca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym jest w całości nieważna.

2.       Oddalił w całości powództwo o zapłatę.

3.       Zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania w sprawie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd ocenił, że powodowie posiadali status konsumentów w momencie zawierania umowy, wobec czego można oceniać skuteczność umowy z abuzywności, a abuzywność zdaniem Sądu wynika z nienależytego poinformowania powodów o skali ryzyka kursowego i niepowiadomienia ich o tabelach kursowych.

W zakresie oddalenia powództwa o zapłatę, Sąd wskazał na potrącenia i wezwania do zapłaty kierowane przez strony w toku procesu, które zdaniem Sądu zostały złożone prawidłowo i terminowo oraz zgodnie z wszystkimi warunkami formalnymi. Sąd wskazał, że roszczenie banku było wyższe niż roszczenie powodów wynikające z nieważności i w tej sytuacji doszło do skutecznego potrącenia i w związku z tym oddalono powództwo o zapłatę.

W zakresie kosztów procesu, Sąd wskazał, że na podstawie art. 100 kpc. strony po połowie ponoszą koszty procesu.

Wyrok jest nieprawocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesiące.