Umowa Getin Banku z 2007 r. jest nieważna – negocjowanie marży kredytu nawet na najwyższych szczeblach nie oznacza możliwości negocjowania treści umowy.

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Barbara Pyz-Kędzierska, sygn. II C 288/21) w dniu 12 kwietnia 2023 r. orzekł co następuje:

  1. ustala, że umowa kredytu z marca 2007 r. zawarta z Getin Bank S.A. (obecnie Getin Noble Bank S.A.) jest nieważna;
  2. zasądza na rzecz powoda kwotę 386.054,35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 maja 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddala roszczenie w pozostałym zakresie;
  4. zasądza kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.800,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ocenie Sądu umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami zawiera w sobie klauzule waloryzacyjne, które umożliwiły pozwanemu dowolność w wyznaczaniu kursów walut obcych, które miały wpływ na wysokość zobowiązania powoda. Takie ukształtowanie zobowiązań pomiędzy stronami stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta.

Z uwagi na to, że wspomniane klauzule waloryzacyjne dotyczyły głównych świadczeń umowy, umowa nie może być bez nich wykonywana, w związku z czym należało ustalić nieważność umowy w całości.

Sąd zasądził całą dochodzoną przez powoda kwotę, oddalając jedynie część, które – w ocenie Sądu – należałoby liczyć od dnia następnego po dniu doręczenia odpisu pozwu pozwanemu, a nie od upływu terminu z wezwania do zapłaty.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania, z uwagi na to, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.