Umowa GE Money Banku może istnieć z kursem średnim NBP

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie I C 8/16 (SSO Dorota Tarkowska) Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko Bank BPH S.A.:
I. oddalił powództwo o ustalenie nieważności umów kredytu (dwie umowy) oraz oddalił powództwo o ustalenie skutecznego uchylenia się konsumenta od skutków zawartych umów;
II. ustalił, że bezskuteczne wobec konsumenta są zapisy obu umów odsyłające do kursów z tabeli banku w zakresie marży banku dodawanej/odejmowanej do/od kursu średniego NBP;
III. zasądził od Bank BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 19.142,19 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;
IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
V. obciążył bank kosztami procesu w części 5,50%, pozostawiając wyliczenie referendarzowi;
VI. odstąpił od obciążenia powoda kosztami procesu.
W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A. charakteryzują się wyjątkową konstrukcją, która nie była spotykana na rynku, tj. odesłania do kursu średniego NBP oraz marży banku.
Dalej, w ocenie Sądu orzecznictwo TSUE, w tym wyrok z 29 IV 2021 r. (C-19/20) pozwalają na eliminację z umowy tylko elementu nieuczciwego warunku umownego w zakresie marży banku.
Z tego względu sąd pozostawił w umowie kurs średni NBP.
Jednocześnie, mając na względzie duże rozbieżności w orzecznictwie i trudną ocenę powodzenia powództwa na etapie jego wniesienia, sąd odstąpił od obciążenia powoda kosztami procesu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.