Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 sierpnia 2022 r. sygn. akt XV C 621/20 (SSO Magdalena El-Hagin) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bank BPH S.A.:
I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna;
II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 185.415,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia widać jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.