Umowa Eurobanku nieważna

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Agnieszka Kossowska; XXVIII C 7837/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 427.394,98 PLN, z tym, że spełnienie świadczenia nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Dodatkowo Sąd zasądził a rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty. W ocenie Sądu umowa jest bezwzględnie nieważna, jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego tj. art. 353 (1) k.c.

Dodatkowo umowa zawiera klauzule abuzywne, które prowadzą do upadku umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.