Umowa Eurobank nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, sygn. I C 1988/20 – poprzednia sygn. I C 1178/17) w dniu 28 grudnia 2021 r. wydał wyrok, w którym:- ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. w kwietniu 2007 r. jest nieważna;- oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż kredytobiorca zapłacił do tej pory na rzecz banku mniej niż otrzymał;- obciążył w całości pozwanego kosztami postępowania, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.Zdaniem Sadu pozwany w sposób arbitralny ustalał kurs waluty CHF, a poszczególne postanowienia umowy dot. indeksacji świadczyły o nierówności stron. Konkretne kwoty, jakie musiała uiszczać powódka tytułem spłaty kredytu były uzależnione od dowolnie ustalonych przez pozwanego postanowień umownych.Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Anna Bielecki.