Umowa EKSTRALOKUM nieważna

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska w sprawie o sygn. XXVIII C 246/21 z przeciwko Santander Bank Polska S.A.:

I. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w październiku 2007 r. jest w całości nieważna.

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 89.651,11 PLN oraz 45.731,50 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 marca 2021 r. do dnia zapłaty.

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd stwierdził, że umowa zawiera niedozwolone klauzule, które prowadzą do nieważności umowy.

O ile sama indeksacja jest w ocenie Sądu dopuszczalna, o tyle sposób odwołania się blankietowo do tabeli banku, bez sprecyzowania sposobu ustalania kursów jest abuzywny.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania i zarzutu potrącenia podniesionych przez pozwanego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.