Umowa Deutsche Banku nieważna

8 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Bonkowska; II C 231/17), wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r. zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna.
II. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrot zapłaconych w łącznej wysokości ponad 800 tys. złotych, z odsetkami w części od dnia następnego od daty doręczenia pozwu oraz w części od dnia następnego od rozszerzenia powództwa w zakresie nieważności umowy.
III. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów całość kosztów procesu.
Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna na podstawie art. 58 § 1 kc jako sprzeczna z art. 69 § 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe. Zgodnym zamiarem stron było pozostawienie do dyspozycji kredytobiorcom kwoty w walucie polskiej. Natomiast na podstawie umowy nie można stwierdzić jaką dokładnie kwotę w walucie polskiej mieliby otrzymać powodowie. Wskaźnik, na podstawie którego kwota kredytu miałaby zostać wyliczona w złotówkach, został przyjęty jednostronnie. Zdaniem Sądu nic nie stało na przeszkodzie, aby strony już w umowie określiły kwotę kredytu mając na uwadze obiektywne wskaźniki, tak aby możliwe było jej określenie w dacie zawarcia umowy i co za tym idzie wskazanie tej kwoty w umowie.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka