Umowa Deutsche Bank PBC S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 11236/21:

1. ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. zawarta z Deutsche Bank PBC S.A. (obecnie Deutsche Bank Polska S.A.), jest nieważna,

2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że postanowienia zawartej przez strony umowy dotyczące określenia mechanizmu denominacji, poprzez przyznanie wyłącznie jednej ze stron umowy możliwości dowolnego i nieograniczonego modyfikowania wysokości świadczenia, są sprzeczne z art. 353(1) k.c., określającym granice swobody umów. Z uwagi jednak na fakt, że powodowie są konsumentami, ww. postanowienia, wobec ich abuzywności, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 385(1) k.c. (vide: uchwała Sądu Najwyższego z 28.04.2022 r. sygn. akt III CZP 40/22).

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 17 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.