Umowa d. Polbank EFG z maja 2008 nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 88/20; SSO Rafał Schmidt) po rozpoznaniu w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2023 roku:

I. ustala, że umowa kredytu nr (…), zawarta (…) maja 2008 roku
pomiędzy (…) a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółką Akcyjną Oddział w
Polsce z siedzibą w Warszawie jest w całości nieważna;
II. zasądza od Raiffeisen Bank International AG Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Wiedniu w Austrii – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz (…)
kwotę 118.181,69 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi za okres
od dnia 25 lutego 2022 roku do dnia zapłaty;
III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
IV. rozstrzyga, że Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna z siedzibą w
Wiedniu w Austrii – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ponosi koszty procesu w
całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie obciążających pozwanego kosztów procesu
referendarzowi sądowemu, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie.

Sąd ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy, a nie od dnia złożenia powództwa w 2016 r.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa trwała w I instancji 72 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.