Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

20 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 378/22; SSA Bogdan Świerczakowski) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 stycznia 2022 r. (II C 1082/20; SSO Barbara Pyz-Kędzierska) co do nieważności umowy zawartej z d. Polbank EFG w sierpniu 2008 r. na kwotę ok. 1 mln. zł. i zwrotu zapłaconych kwot przez kredytobiorcę w wysokości ok. 330 tys. zł i 114 tys. CHF.

Jednocześnie Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i oddalił roszczenie zapłatę odsetek za opóźnienie od tych kwot i uznał zarzut zatrzymania banku, polegający na tym, że zapłata nastąpi pod warunkiem jednoczesnego zwrotu kwoty kredytu.

Bank ponosi koszty procesu za obie instancje, w tym 8.100 zł za postępowanie apelacyjne.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało łącznie 36 miesięcy, z czego 15 w postępowaniu apelacyjnym.