Umowa d. Polbank EFG nieważna

Nieważność umowy z dwóch przyczyn, teoria dwóch kondykcji, brak przedawnienia roszczeń konsumenta!
Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 3661/21 (SSO Iwona Lizakowska-Bytof):
I. ustalił, że umowa kredytowa indeksowana do kursu CHF z sierpnia 2008 roku zawarta z Raiffeisen Bank International A.G. (d. EFG Eurobank Ergasias) jest nieważna;
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 217.636,96 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2021 do dnia zapłaty
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie daty naliczania odsetek),
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 11.817 PLN
Zdaniem Sądu umowa jest nieważna z uwagi sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego, tj. art. 58 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe. Ponadto umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych, a po ich usunięciu umowa nie może obowiązywać dalej czego skutkiem jest jej nieważność.
Warto podkreślić, iż sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu przedawnienia, pomimo tego, iż pozew w niniejszej sprawie został wniesiony do Sądu w październiku 2020 r., a kredytobiorca nie składał wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Sąd w całości zgodził się z argumentacją podniesioną przez pełnomocnika powoda w zakresie braku podstaw do uznania zarzutu przedawniania podniesionego przez bank. Z tego względu sąd zasądził całość wpłaconych prze kredytobiorcę rat kapitałowo-odsetkowych.
Sąd zasądził jednak odsetki od dnia wydania wyroku, ponieważ w tej dacie została ustalona nieważność umowy. Zdaniem sądu to w tej dacie aktualizuje się obowiązek zwrotu świadczenia na rzecz powoda.
W zakresie daty naliczania odsetek zostanie skierowana apelacja po wpływie pisemnego uzasadnienia wyroku. Zwłaszcza, że umowa została uznana za bezwzględnie nieważną z uwagi na sprzeczność z art. 69 ust.1. ustawy prawo bankowe.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej dr. Jacek Czabański i Partnerzy.