Umowa d. Nordea Bank nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1442/20; SSO Monika Odzimkowska):
I. ustalił, że umowa kredytu nr LKM-CHF-OWAR1- … zawarta w dniu (…)
sierpnia 2007 r. pomiędzy (…) a poprzednikiem prawnym pozwanego – Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest nieważna;
II. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą
w Warszawie solidarnie na rzecz powodów (…) kwotę 202.697,06 PLN i 68.705,51 CHF wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie od powyższych kwot od dnia 28 sierpnia 2022
r. do dnia zapłaty;
III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
IV. ustala, że koszty procesu ponosi pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w całości.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało od sierpnia 2016 r. czyli 81 miesięcy. W sprawie była zasięgana opinia biegłego, sąd również zawieszał postępowanie. Ostatecznie udało się dobrnąć do wyroku, ale zapewne bank złoży apelację. Powodowie również mogą złożyć apelację w zakresie oddalonego roszczenia o odsetki za opóźnienie, które sąd zasądził dopiero od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji nieważności umowy, a nie od daty złożenia pozwu w 2016 r.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, a wczesniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.