Umowa d. Nordea Bank nieważna

24 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak, XXIV C 281/18) wydał wyrok w sprawie umowy d. NORDEA Bank (obecnie PKO BP SA) i:
I. ustalił, że umowa kredytowa z marca 2008 roku zawarta Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną jest nieważna;
II. zasądził od pozwanego PKO BP SA na rzecz powoda kwotę
ponad 140 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 marca 2018 roku do dnia zapłaty;
III. ustalił, że pozwany ponosi koszty postępowania w sprawie w całości.
Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, gdyż postanowienia indeksacyjne są abuzywne, a po ich eliminacji umowa nie może trwać dalej.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.