Umowa d. Noble Bank nieważna

25 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; sygn. IV C 2369/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym:
I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z lipca 2008 r. jest nieważna.
II. zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 23.011,14 CHF – kwota ta wynika z porównania kwoty otrzymanej przez kredytobiorców z kwotą zapłaconą bankowi (tzw. teoria salda).
Sąd podzielił zarzuty związane z nieważnością zawartej umowy kredytowej podnoszone przez powodów w pozwie (naruszenie art. 69 ust. 1 i 2 prawa bankowego oraz 353 (1) kc. oraz art. 358 (3) kc.)
Uznał, że powodom przysługuje interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy chociażby z uwagi na czas jej trwania (480 miesięcy). W ocenie Sądu samo roszczenie o zapłatę nie było wystarczające do ustalenia praw i obowiązków stron, tzn. roszczenie o zapłatę nie przesądza w żadnym stopniu o tym czy strony faktycznie są (a jeśli tak to w jakim okresie) związane przedmiotową umową.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios.