Umowa d. Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy w sprawie dotyczącej pracownika departamentu skarbu jednego z banków. Z punktu widzenia abuzywności nie ma znaczenia doświadczenie zawodowe danego kredytobiorcy. Bank nie jest zwolniony z obowiązku informacyjnego wobec osoby, która może posiadać większą wiedzę niż przeciętny konsument.

W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 377/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w listopadzie 2006 r. pomiędzy powodem a Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 141 tys. PLN oraz 39 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2020 r. do dnia 8 sierpnia 2020 r., przy czym wykonanie tego świadczenia Sąd uzależnił od jednoczesnej zapłaty przez powoda na rzecz pozwanego kwoty 375.250,00 PLN lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ocenie Sądu umowa, będącą umową kredytu indeksowanego jest nieważna w całości z uwagi na to, że w umowie były zastrzeżone postanowienia dające uprawnienie jednej ze stron tj. bankowi, kształtowania według swojej woli zakresu obowiązku drugiej strony. Takie ukształtowanie postanowień umownych zdaniem Sądu były niedopuszczalne, sprzeczne z naturą umowy i naruszające art. 353(1) k.c. W ocenie Sądu bez tych postanowień umownych nie jest możliwe utrzymanie umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.