Umowa d. Getin Bank nieważna

9 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie p-ko Getin Noble Bank S.A. (sygn. XXV C 3072/18, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa kredytu d. Getin Bank S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 253.752,24 PLN oraz 59.996,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 6.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy.
Sąd w niniejszej sprawie zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.