Umowa d. GE Money Bank S.A. prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 listopada 2022 r. sygn. akt I ACa 731/22 (SSA Ewa Tomaszewska):

I. oddalił apelację Banku BPH;
II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt I C 803/17 (SSR del. Ewa Kulawik-Rudzińska) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. oraz uwzględnił roszczenie powodów o zapłatę i obciążył bank kosztami procesu.

W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny podkreślił, że podziela stanowisko Sądu Okręgowego w zakresie abuzywności mechanizmu indeksacji zawartego w umowie kredytu.

Zdaniem sądu apelacyjnego kluczowe dla sprawy były dwie kwestie. Po pierwsze brak rzetelnych informacji o ryzyku walutowym, co sprawiało, że umowa była nieprzejrzysta dla kredytobiorców pod kątem ryzyka walutowego. Po drugie nieuczciwość klauzul indeksacyjnych wynikała ze swobody banku w wyznaczaniu kursów właściwych do rozliczania umowy powodów.

Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że w umowie GE Money Bank S.A. nie można zastosować tzw. „testu błękitnego ołówka” i wykreślić tylko marżę banku, pozostawiając w umowie kurs średni NBP. Zdaniem sądu sankcja bezskuteczności musi dotyczyć całego mechanizmu indeksacji.

Sąd nie uwzględnił również zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, uznając go za niedopuszczalny, ponieważ umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.