Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. o sygn. XXVIII C 9655/21 (SSO Edyta Sornat-Unisk) wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29 września 2021 r. do dnia 19 kwietnia 2023 r., do czasu zaoferowania przez powodów wobec pozwanego zwrotu kwoty (…) PLN, stanowiącej kwotę kapitału kredytu lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd niemal w całości podzielił stanowisko powodów, wskazując, że umowa zawiera klauzule abuzywne, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy. W związku z upadkiem umowy należało więc zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, dlatego powództwo zostało oddalone w części dotyczącej roszczenia odsetkowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 21 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.