Umowa d. BRE Bank S.A. prawomocnie nieważna

21 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 104/23; SSO del. Patrycja Czyżewska) wydał wyrok, którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 października 2022 r. (XXVIII C 10674/21; SSR del. Maciej Wójcicki) co do nieważności umowy zawartej z d. BRE Bank S.A. z listopada 2006 r. i zwrotu zapłaconych kwot przez kredytobiorcę w wysokości około 102 tys. PLN i 144 tys. CHF.

Jednocześnie sąd apelacyjny zmienił wyrok sądu okręgowego w zakresie roszczenia o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od tych kwot, przyznając odsetki od dnia wydania wyroku przez sąd okręgowy.

Sąd apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, przyjmując, że jest on niedopuszczalny na tle rozliczenia nieważnej umowy kredytu.

Bank został obciążony kosztami procesu za obie instancje, w tym kwotą 8.100 PLN za drugą instancję.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski. Postępowanie trwało łącznie 19 miesięcy, z czego 4 miesiące w postępowaniu apelacyjnym.