Umowa d. BRE Bank S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. XXVIII C 17640/21 (SSR del. Maciej Wójcicki):

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 października 2021 r. do dnia zapłaty.

Zdaniem Sądu umowa kredytu, jako sprzeczna z ustawą, jest nieważna w oparciu o art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz w zw. z art. 353(1) k.c.

Ponadto, umowa została uznana za nieważną w całości również ze względu na zawarte w niej postanowienia niedozwolone.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 16 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.