Umowa BGŻ nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5784/21; SSO Aleksandra Orzechowska) wydał wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A., w którym:

I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z października 2007 r., zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 116 tys. PLN oraz ponad 73 tys. CHF,
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że umowę kredytu (w tym przypadku denominowanego) należało uznać za nieważną, w szczególności z uwagi na fakt, iż po stronie powodów istniało niczym nieograniczone ryzyko, o którym nie zostali właściwie poinformowani, jak również ze względu na zawarcie w umowie postanowień niedozwolonych, pozwalających bankowi na swobodę w kształtowaniu wysokości ich zobowiązania.

Z uwagi na ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, należało uwzględnić roszczenie powodów o zwrot spełnionych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z tą jednak różnicą, iż datą początkową naliczania tych odsetek powinien być upływ 14 dni od daty doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty (z tego powodu sąd oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie za okres, w jakim powodowie żądali zasądzenia ich od momentu upływu 7-dniowego terminu na spełnienie świadczenia przez bank).

Za stronę przegrywającą proces należało uznać stronę pozwaną, w związku z czym jest ona zobowiązana zwrócić stronie powodowej koszty postępowania w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.