Umowa Banku Ochrony Środowiska nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 2 lipca 2020 r. (XXV C 84/18; SSR del. Anna Zalewska) uznał umowę kredytu Banku Ochrony Środowiska za nieważną i zasądził dochodzoną kwotę ponad 37 tys. zł. (stanowiącą nadwyżkę spłat kredytobiorców ponad kwotę wypłaconego kredytu) na rzecz kredytobiorców.
Sąd stwierdził, że zawarte w umowie klauzule mają charakter abuzywny, a po ich wyeliminowaniu nie da się utrzymać umowy w mocy, gdyż nie byłoby to zgodne z wolą stron, a ponadto umowa w takim kształcie byłaby wewnętrznie sprzeczna i sprzeczna z zasadami ekonomii.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Jacek Czabański.