Umowa Banku Millennium S.A. nieważna

W dniu 28 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 2788/20) wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 13 lutego 2008 r. zawarta w Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
  2. zasądził od pozwanego banku łącznie na rzecz powodów kwotę 149.272,23 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty,
  3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
  4. zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów, a bezskuteczność tych postanowień skutkuje nieważnością umowy w całości.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz r. pr. Jakub Strojewski. Postępowanie w I instancji trwało 30 miesięcy.