Umowa Banku Millennium nieważna

2 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny (I C 2863/17; SSR Aleksandra Koman – Rykowska) wydał wyrok, w którym przesłankowo stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu wraz z odsetkami od dnia wezwania.
Sąd uznał, że roszczenie główne tj. roszczenie o zapłatę kwoty 61.032,33 PLN zasługiwało na uwzględnienie w całości co do roszczenia głównego i roszczenia odsetkowego. Sąd przychyla się do stanowiska powodów, że zakwestionowane przez nich postanowienia umowne zamieszczone w umowie kredytu, dotyczące indeksacji do waluty franka szwajcarskiego, rzeczywiście miały charakter postanowień niedozwolonych (postanowień abuzywnych). Nie budzi wątpliwości, że spełnione zostały wszystkie przesłanki określone art. 385 (1) kc, które pozwalały te postanowienia za niedozwolone uznać. Umowa została zawarta przez powodów jako konsumentów z pozwanym który w zakresie tej umowy miał status przedsiębiorcy. Umowa miała na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych powodów (zakup lokalu). Postanowienia w spornej umowie nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny i w ocenie Sądu nie spełniają wymogu transparentności. Klauzule przeliczeniowe skutkują również nierównomiernym rozkładem ryzyka, w szczególności ryzyka kursowego, które w calości przenoszone jest na kredytobiorcę.
Wyrok jest nieprawocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz r.pr. Grzegorz Godzina.