Umowa Banku Millennium nieważna

20 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek, XXVIII C 3575/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił nieważność umowy kredytowej;

II. umorzył postępowanie co do roszczenia o zapłatę kwoty 140 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;

IV. koszty procesu wzajemnie zniósł.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał że:

Umowa została uznana za nieważną wskutek zawarcia w niej niedozwolonych postanowień indeksacyjnych. Co do roszczenia o zapłatę – Sąd doszedł do przekonania, że potrącenie dokonane przez kredytobiorcę w odpowiedzi na pozew banku doprowadziło do umorzenia jego wierzytelności w całości w związku z czym powództwo o zapłatę zostało oddalone również w części, w której kredytobiorca je podtrzymywał.

Konsekwencją powyższego było zniesienie kosztów procesu pomiędzy stronami.

Rozstrzygnięcie sądu będzie zapewne zaskarżone apleację, gdyż wyliczenia kredytobiorcy wskazywały, że po potrąceniu na jego rzecz powinna być jeszcze zasądzona pewna kwota.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 52 miesiące.