„Trwała bezskuteczność” umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 5968/22 (SSO Henryk Walczewski) p-ko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, działającemu w Polsce za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. nie jest dla powodów wiążąca w następujących postanowieniach: § 15 ust. 1 Umowy, § 7 ust. 4 Regulaminu, § 9 ust. 2 Regulaminu oraz § 13 ust. 7 Regulaminu;

II. w związku ustaleniem w pkt I. wyroku, powyższa umowa stała się niemożliwa do wykonania w całości i jest w całości wobec powodów bezskuteczna;

III. zasądził tytułem zwrotu świadczenia wzajemnego na rzecz powoda kwotę (…) PLN i (…) CHF oraz na rzecz powódki kwotę (…) PLN i (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2024 r. do dnia zapłaty;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

V. oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, dotyczące przeliczeń po kursach kupna i sprzedaży, pochodzących z tabeli kursowej banku.

Wyeliminowanie z umowy tych postanowień powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy, co oznacza, że jest „w całości bezskuteczna”.

W ocenie Sądu skutkiem powyższego jest konieczność zwrotu świadczenia „wzajemnego” wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi dopiero od daty następującej po dniu, w którym kredytobiorcy złożyli przed sądem oświadczenie o świadomości skutków bezskuteczności umowy i o zgodzie na tego typu konsekwencje. Wobec tego powództwo zostało oddalone w pozostałym zakresie dotyczącym roszczenia odsetkowego.

W ocenie Sądu pozwany przegrał proces w całości, w związku z czym ma obowiązek zwrotu całości kosztów postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.