Sąd ustala nieważność umowy mBanku

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 18078/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF z 2006 r. zawarta z BRE Bankiem jest nieważna.

Sąd zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 637.485,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25.11.2022 r. do dnia zapłaty.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.