Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oddala roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 86/17 wydał wyrok, w którym:

1) oddalił powództwo Banku w zakresie żądania głównego,
2) zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz Banku kwotę 420.775,00 PLN (kwota wypłaconego kredytu)
3) w pozostałej części powództwo w zakresie żądania ewentualnego oddalił (o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału),
4) zniósł wzajemnie koszty postępowania

Sprawa dotyczy powództwa banku z tytułu wypowiedzianej umowy. Przed ostatnią rozprawą bank dokonał modyfikacji powództwa występując z roszczeniem ewentualnym o zwrot kapitału (420 tys. PLN) i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (niemal 300 tys. PLN).

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika pozwanych, iż wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie przysługuje i w tym zakresie oddalił powództwo ewentualne. Zdaniem Sąd roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału nie jest przedawnione, a zatem zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę faktycznie wypłaconego kredytu zgodnie z teorią dwóch kondykcji. W praktyce jednak pozwani dokonają potrącenia rat kapitałowo-odsetkowych, które zostały przez nich wpłacone w trakcie trwania umowy kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.