Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium S.A. – umowa kredytu definitywnie nieważna

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2022 r. sygn. akt I CSK 2886/22 Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. sygn. akt I ACa 594/21.

W toku postępowania powództwo kredytobiorcy zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność zawartej umowy kredytu oraz zasądzono na rzecz powódki kwotę ponad 14 tys. PLN oraz ponad 25 tys. CHF.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.