Raiffeisen Bank przegrywa, powództwo uwzględnione w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) wyrokiem z dnia 29 maja 2024 r. (sygn. akt: XXVIII C 9339/21): I. ustalił, że Umowa o kredyt z października 2007 r.  jest nieważna; II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powódki kwotę 183.174,74 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia zapłaty; III. w całości obciążył pozwanego kosztami procesu.

Sąd w całości podzielił stanowisko powódki, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powódki zwrot świadczeń, jako nienależnych.  Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, choć Sędzia poświęciła stanowiskom stron w tym zakresie znaczną część rozprawy.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy.