Przesłankowa nieważność umowy d. Noble Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 4876/21 zasądził od Getin Noble Bank S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę ponad 1 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 października 2021 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od banku na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania.

W sprawie tej kredytobiorcy dokonali całkowitej spłaty kredytu, w związku z czym powództwo było ograniczone do roszczenia o zapłatę, wskutek uznania za nieważną umowy kredytu z 2007 r. zawartej z d. Noble Bank S.A.

Sąd, uznając umowę za nieważną, uwzględnił powództwo zasądzając na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd dodał, że jakikolwiek późniejszy aneks do umowy kredytu nie mógł mieć żadnego znaczenia dla oceny ważności umowy, w szczególności nie mógł stanowić „odnowienia” pierwotnego stosunku prawnego.

Powodowie zawierając umowę byli konsumentami i takiej oceny nie zmienia fakt, że część środków z kredytu miała charakter „inwestycyjny”, tym bardziej, że materiał dowodowy nie wskazuje na to, aby istniał tu jakikolwiek związek z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Z racji tego, że bank przegrał sprawę w całości, sąd zasądził na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 21 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.