Przegrana kredytobiorcy z Raiffeisen International Bank AG

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (I C 3248/20; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił w całości powództwo kredytobiorców konsumentów w sprawie ustalenia nieważności dwóch umów kredytu indeksowanych do CHF zawartych z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce oraz o zapłatę, ewentualnie o ustalenie bezskuteczności niektórych zapisów umownych i o zapłatę, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowy kredytu indeksowane do CHF były i nadal są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawą Prawo bankowe. Sąd podkreślił także, że umowy nie zawierają żadnych klauzul abuzywnych, wbrew twierdzeniom powodów. Ponadto, nawet gdyby klauzule indeksacyjne uznać za nieuczciwe, w ocenie sądu nie naruszają one w sposób rażący interesu konsumentów, a zatem nie są niedozwolone.

Wyrok jest nieprawomocny, kredytobiorcy będą składali apelację.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.