Prawomocny wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym!

20 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym (V ACa 569/20; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z d. Polbank EFG w czerwcu 2008 r. na kwotę ok. 260 tys. zł jest nieważna i zasądził od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu zwrot zapłaconych przez kredytobiorców kwot w wysokości 57.138,16 PLN i 14.532,16 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 lutego 2018 r. do dnia zapłaty. Bank poniesie też koszty postępowania.W ten sposób całkowitej zmianie uległ niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 sierpnia 2020 r. (II C 867/19; SSO Katarzyna Waseńczuk), który oddalał powództwo w całości. Wyrok jest prawomocny. Bankowi przysługuje skarga kasacyjna. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.