Prawomocny wyrok- umowa z mBank nieważna

Prawomocny wyrok: umowa mBanku nieważna!
Do umowy wmontowany został instrument finansowy typu SWAP przenosząc całe ryzyko walutowe na kredytobiorców!
Dzisiaj tj. 28.09.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 355/21) w składzie SSO del. Anna Strączyńska uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu indeksowanego mBanku z kwietnia 2008 r. jest trwale bezskuteczna/nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonego przez nich roszczenia.
Sąd zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 lutego 2021 r. wydany na posiedzeniu niejawnym, który oddalił powództwo kredytobiorców w całości (I C 1053/17, SSO Jacek Bajak) i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie całą dochodzoną kwotę tj. 164.999,77 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 września 2017 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od mBank S.A. na rzecz powód 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I instancję oraz 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Sąd zgodził się z apelacją strony powodowej, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy.
Umowa pozwalała bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorców.
Dodatkowo Sąd zaznaczył, że Bank posiadał zdecydowaną przewagę kontraktową. Do umowy wmontowano instrument walutowy typu SWAP przenosząc całe ryzyko na konsumenta. Pozwany bank dokonywał zabezpieczenia swojej pozycji walutowej, przy braku zaoferowania jakiegokolwiek instrumentu zabezpieczającego ryzyko kursowe po stronie konsumenta.
Dodatkowo Sąd zgodził się z apelacją strony powodowej, iż klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowi również klauzulę abuzywną, zasadzając jednocześnie zwrot wszystkich wpłaconych przez kredytobiorców składek.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański.