Prawomocny wyrok- umowa z mBank nieważna

Kolejna prawomocna nieważność!
W dniu 30 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I ACa 386/21 w składzie SSA Dorota Markiewicz oddalił apelację mBanku od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu z kwietnia 2006 r. (d. BRE Bank S.A.). Dodatkowo sąd zmienił wyrok Sądu I instancji w części na skutek apelacji pełnomocnika powoda zasądzając na rzecz powoda dalszą kwotę ponad 43 tysięcy złotych, nie podzielając tym samym argumentacji Sądu I instancji, iż roszczenie powoda uiszczone powyżej 10 lat przed wniesieniem powództwa uległo już przedawnieniu. Sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej, iż po pierwsze w sprawie zostało pierwotnie złożone zawezwanie do próby ugodowej, które przerwało bieg terminu przedawnienia. Sąd zaznaczył jednak, iż nawet gdyby zawezwanie do próby ugodowej nie zostało złożone, to i tak roszczenie powoda nie uległoby przedawnieniu. Sąd podkreślił, że o przedawnieniu może być tylko mowa od momentu od kiedy konsument dokładnie zna swoją sytuację i podejmie świadomą decyzję co do upadku umowy.
Sygn:
I C 48/18 (Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 30 marca 2021 r.) SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka.
I ACa 386/21 (Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z dnia 30 września 2021 r.). SSA Dorota Markiewicz.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy