Prawomocny wyrok – umowa Millennium nieważna

W dniu 4 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Byszewska; I ACa 529/21) wydał wyrok, w którym na skutek apelacji strony powodowej i strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 kwietnia 2021 r. (III C 1655/19; SSO Ewa Jończyk), w którym:

1. Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF zawartą z Bankiem Millennium w kwietniu 2007 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 19 tys. PLN stanowiącą nadwyżkę wpłat dokonanych przez kredytobiorców ponad kapitał (teoria salda),

2. Zmienił zaskarżony wyrok i zasądził na rzecz powodów dalszą kwotę 60.000 zł (kwotę wypłaconego kapitału) wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 19 lipca 2021 r. zastrzegając, że zapłata przez bank Millennium łącznie na rzecz powodów kwoty 79.656,26 zł z ustawowymi odsetkami nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu kwoty 60.000 zł.

3. Zasądza od banku Millennium kwotę 6400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

4. oddala obie apelacje w pozostałym zakresie

5. zasądza od banku Millennium łącznie na rzecz powodów kwotę 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek, naliczając odsetki dopiero od dnia przesłuchania powodów przed Sądem Okręgowym i ich wypowiedzenia się w zakresie nieważności umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Dominika Helios, r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.