Prawomocny wyrok: umowa mBanku z grudnia 2009 r. nieważna!

Prawomocny wyrok: umowa mBanku z grudnia 2009 r. nieważna!
Do umowy wmontowany został instrument finansowy typu SWAP przenosząc całe ryzyko walutowe na kredytobiorców!
Dzisiaj tj. 4.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 190/21) w składzie SSO del. Anna Strączyńska uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu indeksowanego mBanku z grudnia 2009 r. jest trwale bezskuteczna/nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonego przez nich roszczenia wraz z odsetkami od daty wezwania przedsądowego.
Zarzut zatrzymania nie został uwzględniony.
Sąd zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 grudnia 2019 r, który oddalił powództwo kredytobiorców w całości (I C 274/19, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie całą dochodzoną kwotę tj. 27.170,04 PLN oraz 24.607,76 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 marca 2019 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego tytułem zwrotu kosztów procesu za I instancję. Szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawia do wyliczenia przez referendarza sądowego.
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Sąd zgodził się z apelacją strony powodowej, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy.
Umowa pozwalała bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorców.
Dodatkowo Sąd zaznaczył, że Bank posiadał zdecydowaną przewagę kontraktową. Do umowy wmontowano instrument walutowy typu SWAP przenosząc całe ryzyko na konsumenta. Pozwany bank dokonywał zabezpieczenia swojej pozycji walutowej, przy braku zaoferowania jakiegokolwiek instrumentu zabezpieczającego ryzyko kursowe po stronie konsumenta.
Sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej, iż do umów kredytów powiązanych z kursem CHF zawartych po 23.01.2009 r. nie ma zastosowania art. 358 § 2 k.c. wprowadzający kurs średni NBP.
Warto dodać, iż tym bardziej cieszy nas dzisiejszy sukces, ponieważ na wcześniejszej rozprawie apelacyjnej, która odbyła się w dniu 4 listopada 2020 r. Sąd zobowiązał bank do przeliczenia kredytu według kursu średniego NBP. Wówczas przewodniczącym składu był SSA Roman Dziczek. Wskazane zobowiązanie sugerowało, iż Sąd rozważa zastosowanie kursu średniego NBP.
Ostatecznie Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocników powodów i uznał umowę za nieważną. Warto dodać, iż Sąd uznał, iż jest to wyrok przełomowy, ponieważ odnosi się do umów zawartych po 24.01.2009 r.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.