Prawomocny wyrok – umowa mBanku nieważna

8 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 118/21; SSA Alicja Fronczyk) odalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego z 30 listopada 2020 r. (II C 452/17; SSO Magdalena Antosiewicz), w którym Sąd uznał umowę kredytu z 2007 r. za nieważną i zasądził zwrot zapłaconych rat w części odsetkowej z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego, a zapłacone raty kapitałowe zaliczył na poczet obowiązku zwrotu kwoty wypłaconego kredytu. Kredytobiorca nie składał apelacji od tego wyroku.
Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna zarówno ze względu na naruszenie zasady określoności świadczenia i naturę stosunku zobowiązaniowego, naruszenie obowiązków informacyjnych przez bank, jak i abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki.