Prawomocny wyrok – umowa mBanku nieważna.

9 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 214/21; SSA Bogdan Świerczakowski) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.12.2020 r. (II C 288/18; SSR del. Barbara Pyz-Kędzierska) co do nieważności umowy mBanku z kwietnia 2018 r. na kwotę 330 tys. zł. oraz zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu w złotych, które Sąd Okręgowy kierując się teorią salda zaliczył na poczet zwrotu kwoty wypłaconego kredytu, zasądzając tylko kwotę w CHF.
Sąd jednocześnie ustalił, że odsetki od dochodzonej kwoty należą się dopiero od dnia złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o akceptacji upadku umowy, co nastąpiło w postępowaniu apelacyjnym.
Bank ma ponieść całość kosztów procesu.
Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.