Prawomocny wyrok: umowa Getin Bank nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 15.11.2021 r. oddalił apelację banku w zakresie ustalenia nieważności wyroku. Klienci posiadają zatem prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu Getin Noble Bank S.A. (d. Getin Bank S.A. Dom Bank Hipoteczny Oddział w Łodzi umowa z lipca 2008 r.)
Sąd Apelacyjny zgodził się z wyrokiem Sądu I instancji, iż umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych.
Bank na etapie postępowania apelacyjnego złożył zarzut potrącenia i zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.
Sąd Apelacyjny uznał, iż zarzut potrącenia przysługuje pozwanemu, a tym samym oddalił roszczenie powodów o zapłatę, pomimo podniesienia szerokiej argumentacji o braku skuteczności wskazanego zarzutu. Klienci w spłatach nie przekroczyli jeszcze kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.
Kancelaria nie wyklucza wniesienia skargi kasacyjnej w zakresie uwzględnionego zarzutu potrącenia po otrzymania uzasadnienia wyroku.
Sprawę prowadzili adw. Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios.