Prawomocny wyrok – umowa d. GE Money Bank nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt I C ACa 384/21 (SSA Piotr Daniszewski):
1. oddalił apelację Banku BPH S.A.
2. zasądził na rzecz kredytobiorców od banku kwotę 8.100,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. (sygn. akt XV C 420/19) w którym sąd:
1. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z GE Money Bank S.A.
2. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 64.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty;
3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817,00 PLN tytułem kosztów postępowania.
W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że w pełni podziela stanowisko sądu pierwszej instancji co do nieważności umowy. W tym zakresie sąd zwrócił uwagę na dwa elementy.
Po pierwsze, zastosowany mechanizm indeksacji sprawił, że strony nie określiły wysokości świadczenia kredytobiorcy, co jest sprzeczne z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 353(1) k.c.
Po drugie klauzule indeksacyjne niewątpliwie są abuzywne, a ich eliminacja z umowy sprawia, że umowa nie może być dalej wykonywana.
Sąd nawiązał również do wyroku TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20) i wskazał, że podziela stanowisko powodów, że nie można wykreślić z klauzul indeksacyjnych „marży banku”, pozostawiając w umowie kurs średni NBP.
Tego typu zabieg nie spełniałby celu zniechęcającego Dyrektywy 93/13, a wykreślony element w postaci „marży” samodzielnie nie poddaje się kontroli pod względem jego uczciwości.
Sąd nie uwzględnił również zarzutu przedawnienia, powołując się na najnowsze orzecznictwo SN.
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.